Leerstof zoals vermeld voor de eerste, uitgebreid met:

 

Atoombouw + Periodiek systeem van de elementen

 • Magnetische energieniveaus en elektronspin
 • Elektronenconfiguraties van elementen op basis van de regels voor het opvullen van de subniveaus
 • Orbitalen en opvulling van orbitalen
 • Verbodswet/uitsluitingsprincipe van Pauli en regel van Hund
 • Inversies
 • Het PSE: b-groepen, s-, p-, d- en f-blokken
 • Atoom- en ionstralen

 

Chemische binding

 • Lewisformules van moleculen en van polyatomische ionen
 • Formele ladingen
 • Mesomerie
 • σ- en π-bindingen
 • Hybridisaties: sp3, sp2 en sp
 • Bindingshoeken, ruimtelijke structuur en polariteit van moleculen

 

Chemisch rekenen

 • Absolute en relatieve (t.o.v. lucht) dichtheid van gassen
 • Begrenzend (limiterend) reagens; overmaat
 • Stoichiometrische berekeningen met eventuele overmaat van een reagens

 

Reactiesnelheid

 • Activeringsenergie
 • Gemiddelde en ogenblikkelijke reactiesnelheid
 • Bepaling en verloop van de reactiesnelheid
 • De snelheidsvergelijking voor reacties in een homogeen reactiemengsel + de orde van een reactie
 • Berekeningen in verband met reactiesnelheid

 

Chemisch evenwicht

 • Dynamisch evenwicht bij omkeerbare chemische reacties
 • De evenwichtsconcentraties en de evenwichtsconstante
 • Verschuiving van het chemisch evenwicht + Principe van Le Chatelier
 • Vraagstukken i.v.m. chemisch evenwicht

 

Chemische thermodynamica
Een tekst met de te kennen leerstof thermochemie kan hier gedownload worden.

 • Reactie-energie (ΔU) en reactie-enthalpie (ΔH)
 • Grafische voorstelling van het enthalpieverloop tijdens een reactie
 • Neutralisatie-, verbrandings- en vormingsenthalpie
 • Wet van Hess
 • Berekenen van reactie-enthalpieën m.b.v. vormingsenthalpieën

 

Koolstofchemie

 • Monofunctionele organische verbindingsklassen (halogeenalkanen, alcoholen, ethers, aminen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters en amiden): algemene formule, naamgeving (systematische namen en courante triviale namen), isomerie en fysische eigenschappen
 • Functie-isomerie en optische isomerie

 

Zuur-base-evenwichten in water

 • Ionisatiegraad
 • Ionisatie van water + waterconstante (Kw)
 • pH en pOH
 • Zuur-basetheorie  van Arrhenius en van Brönsted
 • Geconjugeerde zuur-basesystemen (= zuur-basekoppels)
 • Zuurconstante (Kz) en baseconstante (Kb), pKz en pKb
 • Ligging van het evenwicht in een zuur-basereactie
 • Werking en omslaggebied van zuur-base-indicatoren
 • Berekening van de pH van waterige oplossingen van sterke en zwakke zuren, sterke en zwakke basen en van zouten (met uitzondering van amfotere)
 • Bufferoplossingen: eigenschappen, samenstelling, voorbeelden en pH-berekening
 • Titratie van een sterk zuur met een sterke base en omgekeerd
 • Titratie van een zwak zuur met een hydroxide

 

Redoxreacties

 • Redoxsystemen
 • Opstellen van redoxvergelijkingen (zuur en basisch milieu): ionenreactievergelijkingen en stoffenreactievergelijkingen
 • Toepassing van de spanningsreeks van de metalen

 

Stofkennis (eigenschappen en toepassingen)

Via deze link kan een tekst worden geraadpleegd met een aantal eigenschappen en toepassingen van de in de ‘Te kennen leerstof’ vermelde stoffen. Deze tekst is niet beperkend. Het is niet de bedoeling dat leerlingen deze gegevens memoriseren in het kader van VCO. Wel wordt – zonder volledigheid na te streven - gestructureerde informatie aangeboden die door leraren kan gebruikt worden in hun lessen en die de kennis van de leerlingen over de vermelde stoffen kan verrijken.   

 • Lithium, kalium
 • Diwaterstofsulfide
 • Zwaveldioxide, zwaveltrioxide
 • Waterstofnitraat (salpeterzuur), triwaterstoffosfaat (fosforzuur)
 • Natriumhypochloriet
 • Trichloormethaan (chloroform), methanol , ethanol, diëthylether, aceton, mierenzuur, azijnzuur

 

Mentale vaardigheden

Zoals vermeld voor de eerste ronde.