De eerste rondes van al de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen verlopen online op de school van de deelnemers en dit onder toezicht van de olympiade verantwoordelijke. Deze persoon zorgt ervoor dat elke leerling een pc of tablet heeft met toegang tot het internet. Wanneer dit een probleem (onvoldoende pc's, technische storingen ...) vormt, wordt het wedstrijdsecretariaat zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht om samen een oplossing te zoeken.

Voor de eerste ronde ontvangt de olympiade verantwoordelijke een e-mail met alle nuttige informatie zoals het opvragen van de inlogcodes voor de deelnemers, de website URL van de toets, hulplijn ...

De online toets wordt om 13 uur opengesteld en om 15 uur afgesloten. Behalve de fysicaolympiade die eindigt om 15.30 uur. Deze tijdspanne is voldoende om alle vragen te beantwoorden. De leerlingen hoeven niet te wachten tot 15 uur (fysica 15.30 uur) om hun antwoorden te versturen. Zij kunnen wanneer zij klaar zijn hun antwoorden verzenden en het lokaal verlaten.

De deelnemers krijgen allemaal dezelfde vragen. Wel worden deze vragen aan elke leerling in een andere volgorde aangeboden. Om het spieken nog meer te ontmoedigen worden ook per vraag de antwoorden in een andere volgorde gegeven.

Voor elk juist antwoord wordt een score van 4 punten toegekend. Niet antwoorden levert 1 punt op en een fout antwoord betekent 0 punt (voorkomen van gokken).

Door de olympiade online af te nemen, kunnen wij de resultaten sneller bekendmaken. Op deze website onder de olympiade wordt de algemene informatie aangeboden en in de "Leraarmodule" kunnen de individuele resultaten van de leerlingen worden opgevraagd. Hier wordt ook aangegeven welke leerlingen doorgaan naar de tweede ronde.

  

Procedure
 1. Vooraf testen:
  Op de pc's of tablets waarmee zal worden gewerkt, wordt de URL https://olympiade.cc.kuleuven.be/ ingegeven. Wanneer het startscherm (algemene informatie, logo van één van de olympiades ...) van de online toets wordt getoond zou alles in orde moeten zijn. (zie ook verder onder punt 3)
 2. Inlogcodes opvragen
 3. Online toets

 

Eerlijk verloop

Om de eerlijkheid van de online olympiades te garanderen, kunnen allerlei controles uitgevoerd worden. Onder andere:

 1. aan de hand van ip-adressen kan worden nagegaan of de deelnemers werken vanop dezelfde locatie
 2. er kan worden nagegaan of de leerling opzoekingen doet op internet
 3. onaangekondigde bezoeken tijdens de eerste ronde op de school
 4. de resultaten van de deelnemers van éénzelfde school worden geanalyseerd 

In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd. 

  

Materiaal dat mag worden gebruikt
 • alle olympiades: kladpapier en een eenvoudige rekenmachine
 • biologie: geen hulpmiddelen
 • chemie: Periodiek Systeem en de nuttige gegevens worden gemaild naar de leerkrachten en zijn toegankelijk via een toolbox in de online toets
 • fysica: het formularium is toegankelijk via een toolbox in de online toets en wordt gemaild naar de leerkrachten
 • geografie: één van beide atlassen “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”
 • Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON: Periodiek Systeem en de nuttige gegevens worden gemaild naar de leerkrachten en zijn toegankelijk via een toolbox in de online toets. Verder geen hulpmiddelen.

 

TIPS en mogelijke problemen
 • Om het zoeken op internet te voorkomen wordt de toets met een opvallende (grijze) achtergrond getoond. Hierdoor kan de toezichthouder gemakkelijker zien als iemand op een andere website bezig is.
 • Een deelnemer noteert best het nummer van de vraag en het bijhorend antwoord op kladpapier. Bij eventuele problemen (uitval pc, netwerk, …) kan hij/zij snel terug opnieuw alles ingeven, want de volgorde van de vragen en antwoorden voor één bepaalde deelnemer blijft steeds dezelfde.
 • Om een antwoord te corrigeren, klikt de leerling gewoon op een bolletje van wat hij/zij denkt het juiste antwoord is.
 • Als de leerling het antwoord niet kent, klikt hij/zij op het bolletje voor "Ik wens niet te antwoorden".
 • Voor wie meer dan 15 leerlingen heeft wordt geadviseerd om niet alle leerlingen gelijktijdig op “inloggen” te laten drukken, maar beter dit in kleine groepjes te doen (bijv. per 5). Dit kan al een paar minuten voor 13 uur.
  Waarom? Heel wat vragen hebben een tekening, foto, grafiek, … en wanneer het schoolnetwerk beperkingen heeft, kan het zijn dat deze niet of slechts gedeeltelijk worden getoond. Zie ook bij "Wat wanneer de afbeelding/tekening niet getoond worden?".
 • Wat zeker NIET mag, want dan gaan alle aangevinkte antwoorden verloren en moet er opnieuw worden begonnen:

→ de browser afsluiten tijdens de test
→ op de Back of Terug toets klikken
→ refresh

 

Veel gestelde vragen

Wat zijn de vereisten van de PC's en tablets?

Noteren van antwoorden?

Wat als "versturen" niet kan?

Kunnen wij vroeger/later starten?

Wat bij netwerk en/of internet problemen?

Wat wanneer de afbeeldingen/tekeningen niet getoond worden?

Kan de vragenlijst meerdere malen worden doorlopen?

Kan ik als leraar deelnemen?

Waar kan ik terecht met vragen (hulplijn)?