AANDACHT
Er kan afgeweken worden van het reglement wanneer er zich speciale omstandigheden (grote natuurrampen, pandemie …) voordoen. Wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de schoolverantwoordelijken.

 

 1. De Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) organiseert de Vlaamse Geografie Olympiade (VGO).

 2. Aan de VGO kan worden deelgenomen door alle leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Het is een individuele wedstrijd tussen leerlingen, zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

 3. Een leerling kan onbeperkt deelnemen aan de eerste en tweede ronde van VGO, maar slechts twee keer aan de finale en dit zolang hij/zij les volgt in het secundair onderwijs.

 4. Inschrijving van de deelnemers gebeurt door de schoolverantwoordelijke VGO.

 5. Vóór de aanvang van de eerste ronde moet 3 euro per ingeschreven leerling worden gestort op de rekening van de VONW. Er worden geen terugbetalingen gedaan. Verplaatsingskosten zijn ten laste van de deelnemers.

 6. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op de website van de VONW.

 7. De VGO verloopt in drie ronden: twee schiftingsrondes en een finale. De vragen en opdrachten worden opgesteld door een werkgroep en zijn gebaseerd op het ‘International Charter on Geographical Education I.G.U.1992'. In alle onvoorziene gevallen beslist de jury. Over de inhoud en de uitslagen van de verschillende proeven wordt geen correspondentie gevoerd.

 8. De leerlingen mogen gebruik maken van de “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas. Ze moeten één van beide meebrengen naar de tweede ronde. 

 9. De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen en wordt online georganiseerd in de deelnemende scholen op hetzelfde tijdstip en onder toezicht van de schoolverantwoordelijke. De schoolverantwoordelijke volgt de ontvangen instructies op en is verantwoordelijk voor het eerlijke verloop. De jury kan steeds de organisatie van deze eerste ronde op haar eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd. Op basis van een selectiepercentage worden minimum 200 deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde.

 10. De tweede ronde gebeurt schriftelijk. Deze ronde wordt op verschillende plaatsen gelijktijdig (in principe één per provincie) georganiseerd en bestaat uit een grote variatie aan soorten vragen.

 11. In totaal worden 18 finalisten toegelaten tot de finale: de 17 best geklasseerde leerlingen van de tweede ronde aangevuld met de beste TSO-deelnemer.

 12. De finale omvat zowel een theoretisch gedeelte als praktische oefeningen (terreinwerk) en is hoofdzakelijk in het Engels met oog op de internationale olympiade. Deze ronde beslaat een volledig weekend met overnachtingen en wordt in één van de Vlaamse provincies georganiseerd volgens een beurtrol.

 13. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers en legt het selectiepercentage vast voor de volgende ronde. De scholen ontvangen de resultaten en de getuigschriften van hun deelnemers. Enkel een grafiek van de resultaten, de gemiddelde, de hoogste en laagste score van de eerste en de tweede ronde worden gepubliceerd.

 14. De finalisten worden gerangschikt volgens hun behaald resultaat in de finaleronde. Bij ex-aequo’s en in geval van calamiteiten kunnen de punten van de tweede ronde mee in rekening worden genomen. Op de proclamatie ontvangen ze een diploma en een prijzenpakket. Enkel hun rangschikking wordt gepubliceerd.

 15. De vier best gerangschikte finalisten of hun plaatsvervangers, die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Internationale Geografie Olympiade of iGeo worden afgevaardigd. De deelnemers aan de iGeo moeten hun engagement tonen, bereid zijn zich degelijk voor te bereiden en een werkstuk maken.

 16. Indien een finalist na bevestiging van deelname, niet deelneemt aan de finale en/of iGeo worden de niet meer te wijzigen kosten, gemaakt door de organisatie, aangerekend aan de finalist, tenzij de finalist een geldig afwezigheidsattest kan voorleggen.

 17. De VGO organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes.

 18. In verband met de “privacy”-wetgeving verwijzen wij naar ons “privacy statement”. Klik hier voor meer details.

 19. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen waarvan de Vlaamse Geografie Olympiade onderdeel is. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.