De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen respecteren steeds de privacy reglementering. Bij vragen of opmerkingen kunt u steeds terecht bij het wedstrijdsecretariaat.

 

Cookie beleid

De door ons geplaatste cookies zorgen onder andere voor de basisfuncties zoals paginanavigatie en om toegang tot de leraarmodule mogelijk te maken.

Door te klikken op linken naar foto’s, filmpjes, facebook, twitter, LinkedIn, Youtube, Google e.a. kunnen door deze websites cookies worden geplaatst. Hier hebben wij geen invloed op.

Cookies kunnen door uzelf worden verwijderd, uitgeschakeld of geweigerd, maar dit kan leiden tot een minder goede werking van onze website.

Voor meer uitleg over cookies en hun gebruik, klik hier. (https://www.eccbelgie.be/cookies)

  

Privacybeleid

Een aantal gegevens worden door de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen bijgehouden om verschillende stappen tijdens de wedstrijden mogelijk te maken. Deze gegevens worden uiteraard behandeld en beveiligd volgens de privacy wetgeving.

 

Informatie die wordt bijgehouden en gebruik ervan
 • Scholen:
  • adres, algemeen emailadres, website, telefoon- en faxnummer, naam directeur en eventueel zijn/haar emailadres
 • Leerkrachten:
  • van de vakverantwoordelijke: voornaam en naam, GSM of telefoonnummer en zijn/haar emailadres. Optioneel kan hij/zij ook zijn/haar adres invullen.
  • collega’s: enkel emailadres
 • Leerlingen:
  • Voornaam en naam, geslacht, leerjaar, studierichting en het aantal uur aardrijkskunde, biologie, chemie en/of fysica. Dit laatste is afhankelijk van de olympiade waarvoor wordt ingeschreven.
  • Deelnemers aan de eerste ronde van een olympiade, bezorgen hun emailadres dat enkel in functie van de deelgenomen olympiade wordt gebruikt.
  • Van de geplaatsten voor de tweede ronde van een olympiade wordt het mailadres opgevraagd via de leerkrachten.
  • Van de finalisten wordt ook het adres, mailadres, geboortedatum en GSM nummer opgevraagd en van de één van de ouders het nummer van de huistelefoon of GSM.
  • Van elke ronde worden de scores bijgehouden.

 

De schoolgegevens worden gebruikt om een mailing te doen bij aanvang van elk schooljaar. Deze mailing bestaat uit de wedstrijdposters en de brieven met toegangscode voor de leraarmodule voor elke vakverantwoordelijke.

De vakverantwoordelijken kunnen hun eigen gegevens beheren. Zij krijgen een toegangscode die bestaat uit een gebruiker en een paswoord. Het paswoord wordt bij aanvang van elk schooljaar opnieuw geïnitialiseerd. Wanneer de vakverantwoordelijke inlogt, kan hij/zij dit wijzigen. Tevens beheert hij/zij de gegevens van zijn/haar ingeschreven leerlingen.

Emailadressen van de scholen, directies, vakverantwoordelijken en leerlingen worden gebruikt om nuttige informatie door te geven. Dit kan gaan van een melding dat scores beschikbaar, felicitaties, uitnodiging proclamatie … Deze worden niet gebruikt voor publiciteit.

Adressen van scholen, vakverantwoordelijken en leerlingen worden enkel gebruikt om uitnodigingen voor de proclamatie te versturen.

Alle instanties en personen waarvan wij gegevens hebben, hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van (persoons)gegevens. Zij contacteren hiervoor het wedstrijdsecretariaat.

 

Persoonsgegevens bezorgen aan derden

Onder geen enkel beding worden gegevens aan derde partijen verstrekt. Relevante informatie van derde partijen kan enkel door het wedstrijdsecretariaat per email verstuurd worden.

Uitzonderingen

Wanneer een finalist een abonnement of lidmaatschap ontvangt op een tijdschrift dan wordt zijn/haar adres en mailadres doorgegeven aan de uitgever (bijvoorbeeld EOS, NewScientist, Wetenschap in Beeld, KVCV …).

Aan de European Olympiad Experimental Science of EOES worden de gegevens doorgegeven van de gouden en zilveren medaillewinnaars en van de 5de jaars die deelnamen aan de tweede ronde van de Vlaamse Biologie Olympiade, Vlaamse Chemie Olympiade en Vlaamse Fysica Olympiade. (Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier.)

Aan de internationale olympiades voor biologie, chemie, fysica en geografie worden eveneens gegevens verstrekt van de deelnemers. De gevraagde informatie wordt na overleg met de deelnemers doorgestuurd naar de organisatie van het organiserend land.

Aan de organisatie van “usolv-it" wordt doorgegeven welke leerlingen ingeschreven zijn voor een olympiade. Hierdoor zullen zij via hun leerkracht een account ontvangen om zich extra te kunnen voorbereiden op de ingeschreven olympiade.

 

Bewaartermijn

De gegevens van de scholen worden jaarlijks opnieuw gebruikt alsook die van de vakverantwoordelijken.

De gegevens van de leerlingen en hun scores worden bij aanvang van een nieuw schooljaar verwijderd uit de databank. Deze worden wel in een elektronisch archief bewaard zolang de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen worden georganiseerd en dit om statistische verwerkingen te kunnen uitvoeren. Deze statistieken zijn anoniem en bevatten geen namen.

Er worden op regelmatige tijdstippen gedurende het schooljaar van alle gegevens backups genomen.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites hebben wij geen controle en zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid … ervan. Deze hyperlinks worden enkel aangeboden ter informatie.

 

Wijzigingen aan de privacyverklaring

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen kunnen hun privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen worden in een nieuwe versie opgenomen en op de website geplaatst. Wij raden aan om dit beleid regelmatig te raadplegen.